Подпочвена вода

Ако има подпочвена вода, която е лесно достъпна, тя може да се използва като топлинен източник, поради факта, че температурата й е между 7 и 12 °C през цялата година. Препоръчва се да не се изпомпва вода за еднофамилни или дву-фамилни къщи от дълбочина по-голяма от приблизително 15 m. това ще направи разходите прекалено големи.

Трябва да се спазва разстояние приблизително от 10 до 15 m между точката на изтегляне (захранващия кладенец) и точката на повторното вливане (дълбокия кладенец) и освен това трябва да се вземе под внимание посоката на потока, за да се избегне образуването на „проблеми на потока във веригата”. За тези инсталации е необходимо разрешително и трябва да отговарят на изискванията на закона. Това обаче не е проблем за оборудването на NIBE, тъй като фирмата е сертифицирана по ISO 14001. Оптималната защита съгласно §7 MWG е осигурена от „системата сепаратор-обменник”.